Привет, Гость!
Chat (1) | Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya: Sherzod Nilufar Hayotiy tugilgan kunda
Bugun Shaxloning uyida kichkinagina bayram! Dugonasi nilu, shaxnoz va yana bir qancha qizlar ham bor...davomi
Qo'tog'ni kattalashtirish uchum MaxiSize kremi
18000 ga Qo'tog'ni turg'azuvchi tabletka aksiya
Купить рекламу 50 руб.
Библиотека | Boshqalar
1 2 >>

КИМОРГА ТИКИЛГАН АЁЛ 1- кисм..

Добавил:sexyboy4 (19.01.2020 / 12:53)
Рейтинг:rating 249947 article (0)
Прочтений:5044
Комментарии:4
Тоgасининг урлидан совчи келганини эшитган Лобар йотлагудек алфозда онасининг йулини тусди:- Ойи, буларингизнинг эси жойидами? Маъруф акага турмушга чикаманми? Боринг, "йук" деб айтинг! Тавба, одамни номусга улдиради. ^зимдан ун ёш катга, бекорчихужа, арокхур, бунинг устига денг торамнинг угли!.. Эсимни еганим йук.- Даданг ваъдалашиб куйган. Кейин кандай бообру хонадон! Еганинг олдингда, емаганинг...- Бас! Эшитишниям хохламайман! Тогам тамом булган одам, мени билмайди дейсизми? Аллакачон ишдан урилиб, утириб колган. У>ли- ку бир гур. На укишни, на ишни эплади. Билиб куйинг, Маъруфга берсангиз улигимни курасиз.Онасининг хам жахли чикди шекилли, кулидаги чинни чойнакни силтаб гапирди:- Х,ар балони валдирайверма. Биз сенга ёмонликни раво курармидик! Акамниям, урииниям сендан беш баттар яхши биламан. Мохов булса айт, букри булса айт. Маъруф хар кандай йигитдан аъло, билдингми?! Жуда-а кунглинг бошкани тусаётган булса, бор, дадангга айт.Шу пайт остонадан кадам товушлари эшитилиб, Лобар узини ичкарига урди. Келган одам дадаси эди. Кизининг норози булаётганини эшитди
40fh,
хотинига украйиб караб, Лобар кириб кетган хонага укки кузлари билан имо килиб, деди:- Нима деяпти?- Тегмайман дейди-да, нима хам дерди, - ошхона сари йул олди хотин.Уй хужайини ёмон ran суйламокка ofh3 жуфтлади-ю, совчилар кутиб колганини инобатга олиб, мехмонхонага шошилди.Шу кеча нозикнихол киз ёстирини куз ёшлари-ла хул килиб уксиб- уксиб йиглади. Дугоналари турли билим юртларига хужжат топншришаётгани, тенг-тенги билан топишаётгани жонини уртарди. "Барибир, у билан яшамайман, - деди узига узи, - туйимиз булган такдирда хам бир кунмас-бир кун кочиб кетаман. Узок-узокларга... Россияга, Туркияга, Арабистонга... 'У'лигимниям, тиригимниям топишолмайди. Менинг хам орзуларим борлигини, бахт истаган киз булганимни кейинчалик тушунишади... Кеч... бирок кеч булади...".Эртасига туй келди. Лобар ва Маъруфларнинг фотиха маросими бинойидек утди. Купчиликнинг кузида ачиниш хисси намоён булгани Лобарнинг онасига хам сезилди. "Кудалар узимнинг жигарларим-ку,- деб юрагига таскин берди аёл, - кизимга озор беришмас ахир Маъруф хам куйилиб колар. Х,али бирон гапимни икки килмагаь бола. Одамлар уйланган йигитларга киз беришаяпти, ун беш - йигирма ёш фарк киладиган эр-хотинлар канча!".Хдфта утар-утмас никох туйига хам гал келди. Харажатлар йугонни чузиб, ингичкани узди. Туй масалликлари анча камлигини, либослар чала эканлигини курган Лобарнинг онаси хайрон булди Курумсокликни кимга килаяпти бу ака? Ё ростдан хам камбагаллашиб колдими? Кунгилхираликлар устига совук бир гапни эшитди: акаси туй килиш учун бировдан икки миллион сум карз олибди, фои: хисобига.- Хах, пул улсин-а, - уф тортди Лобарнинг онаси. - Яхшиси, х.е1 нарсани уйламайин! Бу холда касал буп колишим хеч гапмас.Шу тарика кизнинг бахтсизлигига куз юмиб имзо чекилди, бойлик ва мансаб, салобат олдида эсанкираш Лобарнинг отасини хам мах£ этган эди.Лобар шуни яхши билардики, дугоналари хам ачинишаяпти, ха\< устидан кулишаяпти. Ёнидаги янги куёвми ёки уч-турт боланиш отасими? Боз устига келин-куёв сахдасидаёк Маъруф кайфи ошиб узини тутолмай утирди. Тинмай илжайиши, сигарет тутатиши, ках- ках уриб кулиши Лобарни пичоксиз суйди.Гушангада эса барча килиги ошиб тушди. Огзидан арокнинг куланса хиди келаётган Маъруф пок келинчакни худди фохлшаларнр эркалагандек бехаёларча кучиб, галати киликлар килди. Чучиб тушган Лобар эшикни кокиб, янгасини чакира бошлади.- Х,ой кушча, - хиринглади Маъруф, - хеч кимга уптирмагангг ^Ьсшайсан. Х,еч булмаса, вальсга тушгандирсан-а? У-ут-тиришларда.. Хув-в, битириш кечасида... Энди каёкка? Кел, багримга...Эшикнинг нариги томонидан янга овоз бергач, Маъруфнинг бир коши баланд, бири паст булди. Гандираклаб келиб, келинчакнин1 билагидан тортди.- Нима... Нима... Додламокчимисан? - деди Маъруф Лобарниш кузларига газаб билан бокиб. - Урнинг каердалигини курсатиС куяйми? Ё киз эмасмисан? Айби очилишидан куркиб кочиб кетгаь келинчаклар хакида куп эшитганман.- Аблах! - деди Лобар. - Номард! Нокас...Маъруф ролибона илжайди-да, даст кутариб олди. Тирсаги билан туртиб чирокни учирди. Янга эса эшикдан узоклашди.Бу кеча бир гул пайхон этилди, зурлик, иззат-нафсга тегиш, хурлаш- барчасини конун курмади. Янги бир оила бунёд этилди, деб уйлади хамма. Факат Лобаргина умрининг аччик саргузаштли сахифалари очилганини англади. Энди оркага йул йук эди.*
*
*Туйдан сунг икки йил утди. Ажралиш, олис-олисларга бош олиб кетиш шунчаки ran булиб колди. Онаси унинг дардига кулок солмас, нозикойимсан, деб койигани койиган эди. Дадаси эса дардга чалиниб, бирдан т^шакка михланди ва Kjfa утмай вафот этди. Укаси Бахром хали мактабни битирмаган, кичик укаси Сохиб куйи синфда укир эди.Лобар ун туккиз ёшга тулган куни бозорга борди. Кечкурун тугилган кунига мехмонлар келади. Кулидаги пулларнинг чури камлиги учун арзонрок мева-масалликларни ахтариб юрганди, бир келинчакка рупара булди. Синфдош дугонаси Зилола эди, узгарганини куриб орзи очилиб колди. Ювошгина, оддий киз эди мактабда. Хрзир эса каддини тик гутиб, кузларида ут чакнаб турибди. Оппок булиб тулишган. Буйнидаги олтин занжирнинг узи Лобарнинг барча такинчокларидан киммат турарди.Икки дугона упишиб саломлашгач, сал наридаги ок костюм-шимли йигит деди:- Зилол, карочче, ман айтган жойимга бориб келай, сан дугонанг билан анави скамейкада кутиб тургин, хайми?- Хуп, - дея Зилола бармокларини кимирлатиб хайрлашди. - Куттириб куйманг, Тагмат ака.Бозор ёнидаги кучанинг нариги томонида китоб дукони ва - гузаллик салонлари жойлашган б)Ьшб, йулакчада уриндиклар бор эди. Дугоналар бирига омонатгина утиришди.- Туйимга келмаганингдан хафаман, - деди Зилола. - уйингдан умуман чикмай куйибсан? Рузрорга шунчалик шунгиб кетдингми?- Канака рузрор? - Х,афсаласизлик билан кул силкиди Лобар. - Бошим рурбатдан чикмай колди. Эримни танисанг керак. тогамнинг уищ. Бошидан бетайин эди, хозир аввалгидан хам баттар.-Куй, нолима. Хали хаммаси яхши буп кетади.- Хеч'^узим етмайди, дугонажон. Икки йилдан бери буйимдабулгани йук. Бу ёкда эрим хдр куни ичиб келади, у ёкда кайнонам бидир-бидир кидади. Чарчадим... Сента дардимни айтмасам, кимга айтаман! Улар туйингга хам юборишмади. Мендан упкалама, уз ота- онамникига юборишмайди-ю... Тугрисини айтганда, ота-онамникига боришгаям юрагим безиллайди. Дадам вафот этгандан кейин ойим менинг муаммомга шунчаки оддий нарсадек карайдиган булди. Купинча кайнотам камбарал булиб кожанидан мени нолияпти деб уйлашади. Бой булиб колаверганида бахтли буларканман. Одам урнида курмайдиган бир кимсанинг кулида кайси киз бахт топади, билмадим.- Бирон жойда ишлатмаяптими?- Х,еч каерда укимадим-ку, каергаям ишга олишарди? Айтгандай, поликлиникада ишлаяпсанми?- Х,а, хозир мехнат таътилидаман, - деди Зилола жиддий тортиб. - Буйингда булмаётганини сендан куришмаяптими ишкилиб?- Э, шамол турсаям мен айбдорман. Неча-неча
Bu ma'qolani do'slaringa yubor:
Скачать txt | fb2
1 2 >>

Сообщение: (Max. 5000)

b i u s s spoiler quote url Code color bg color


Комментарии
O A OTASH_HIJRON [Off] (06.05.2020 / 15:33)
Ха укиганман буни
t A temiryol [Off] (24.01.2020 / 20:24)
nomi bowqacha edi ,bu,ni
t A temiryol [Off] (24.01.2020 / 20:22)
davomi yozaymi,yoki.oxirini
t A temiryol [Off] (24.01.2020 / 20:22)
kitobdan,kochilganku,bu 4 qismlik bu
Всего: 4
На главную
waplogСмотреть лучшее порноstats24.ru-лучший топ рейтинг мобильных сайтовadultop.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!KatStat.ru - Топ рейтинг сайтовTOporn.su - Рейтинг порно сайтовSKYTPOP.US -  Рейтинг сайтов | Каталог сайтов