Привет, Гость!
Chat (6) | Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya: биринчи секс 2
Ертаси куни жиянлармни бакришидан уйгондим турсам улар окишга кетйотган екан мен хам йузларимни й...davomi
UZBer.Ru Shunchaki ajoyib sayt!!!
Библиотека | Qarindoshlar (Insent)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 8 кисм. (Реал вокеа)

Добавил:Siryozni (07.08.2019 / 20:20)
Рейтинг:rating 249762 article (0)
Прочтений:4795
Комментарии:12
��арно Мохигулнинг бошига тушган ташвишдан бохабар булгач, сидкидилдан ачинди. Хатто, тутинган синглисиг пул масаласида кулидан келганча ёрдам бермокка карор килди. Шу боис топган даромадининг маълум кисмини Мохигулга зурлаб булса-да тутказиб:
- Нима булсаям бувингиз тузалиб кетсин. Пул топиладиган нарса, - деди. Оддий мардикор аёлнинг бундай химматидан Мохигулнинг кузига ёш калкди;
- Опа, узингиз бола-чакали аёлсиз. Ахир, фарзандларингизнинг ризкини кийиб...
- Бировнинг ризкини биров еёлмайди, - эътироз билдирди Барно. - Сиз эса мен учун "биров" эмассиз.
Мохигул тиришиб мехнат киларди. Кечкурунлари кимсасиз уйига юраги бетламай кайтиб борарди. Тугри, кечкурунлари кушни киз Гулчехрани айтиб чикиб бирга ётар, бирок барибир узини нихоятда ёлгиз хис этиб, уйнинг хар кандай жихозлари бувисини эслатарди.
Бир куни ишдан вактлирок кайтган Мохигулни кушни бола чакирди.
- Ха, Шохрук нима дейсан? - деди Мохигул боланинг олдига чиккач.
- Сизни Шухрат ака муюлишдаги богда кутиб утирибди.
Мохигул дафъатан сесканиб тушди. "Нахотки, мени сураб келган булса, - уйлади Мохигул. - Балки у хам онасининг хатти-харакатидан норозидир". Бир пайтлари Шухрат билан учрашишни асло истамаган киз унинг олдига ошикди. Аслида эса уни бунга бувисининг "рози"лиги-ю, исноддан кутулиш истаги ундаётганди. Богда Шухрат уни хайрон колдирган киёфада хумрайганча кутиб олди:
- Келдингми - Шухратнинг илк саволи шу булди.
- Менда гапингиз борми? - муносиб курс жавоб кайтарди хафсаласи пир булган Мохигул.
- Шундай килишинг шартмиди? - муддаога утди Шухрат.
- Тушунмадим, нима кипман?
- Килгиликни килиб куйиб, яна нима кипман дейди-я. Мардикор бозорига чикмасанг очингдан улармидинг?
Мохигулнинг бу купол муомаладан жахли чикди:
- Нима, мехнат килиш айбми?
- Айнан шунака мехнат килиш шартмиди?! Мен каллигимни мардикор бозорига чикиб, илинган ипирискининг остонасини супуриб юришини кандай хазм киламан?
- Демак, ор киласиз, шундайми?
- Ха. Ор хам гапми...
- Энди ор килишга хожат йук, - чурт кесди Мохигул, - оннгиз орани очди килди-ку.
Шухратнинг афти асабий бужмайди:
- Менга кара, бошка иш куриб кетганмиди?
Мохигулнинг хуноби ошди:
- Бу ишга нима килибди, нимасини ёмон?
Шухрат захарханда киёфада деди:
- Мардикор кизларни эркаклар ёллаб олиб кетиб, нималар килишини билмайди деб уйлайсанми?
Буниси хаммасидан ошиб тушди. Мохигулнинг куз олди газабдан хира тортди.
- Бундай дейишга кандай хаддинг сигди?! Уятсиз!
- Куп додлама-э, - беписандлик билан жеркиди Шухрат. - Онам бу киз суюкоёкнинг кизи деса хам сенга булган ишончим, колаверса, яхши курганим учун "факат шунга уйланаман" деб оёк тираб олгандим. Энди билсам хато килган эканман. Аслида сен хам уша бузук онанга ухшаб...
Мохигулнинг аччик тарсакиси Шухратни тинмай алжирашига чек куйди. Мохигул шартта угирилиб, собик кайлигини тарк этар экан, йигламокдан зурга узини тийиб кетарди. Шухрат эса тарсакининг аччик огригидан юзини чангаллаганча Мохигулнинг ортидан газаб тула нигохини кадаганча бокиб колди. Мохигул уйга кира солиб узини бувисининг каравотига ташлади ва укириб йиглаб юборди. У йиглар экан, елкаси каттик силкинарди. Шу тобда сочларини силаб-сийпалаб юпатувчи мехрибон кулга зор эди. Мохигул айни уйнаб-куладиган ёшлик онларида юзубан булиб, кайгулар исканжасида йиглаб ётарди. У аччик кисматидан хам кура шу пайтгача захар каби таъсир этган разил одамларнинг аччик сузларидан дилпора эди.

Тонг отди. Атрофда сокинлик. Факат Мохигулнинг ички дунёси шу ашки мухитдан фаркли уларок алгов-далгов. У эрталабданок бувисидан хабар олгани касалхонага равона булди. Йул-йулакай бувисининг шифокори тайинлаган дори-дармонларни дорихонага кириб харид килди. Сунг соат ун бирларгача Саломат холанинг ёнида утирди.
- Болам, сени хам кийнаб куйдим, деди кария мунгли, хоргин охангда.
- Нега унака дейсиз, бувижон? Ахир кийналиб нима килибман? - дея Мохигул бувисини кунглига таскин бермокка уринди. Саломат хола огир бош чайкади:
- Хаммаси мени деб булди. Агар мен сенга дардисар булмаганимда, узингни кийнаб бозорга чикмасдинг. Ойсулув хам тойни кайтармасди.
-Куйинг шу гапларни. ​​Пешонага ёзилгани булади, - мехр билан бокди набира.
- Эх, сенинг пешонанг курсин, болам. Агар пешонанг шкр булмаганда уша багритош онанг сендан тез-тез хабар олиб турармиди? У ноинсоф икки-уч йилдан бери корасини хам курсатмайди. Факат узининг тинчини уйлайди.
- У кишини хам тушунса булади, деркан Мохигул негадир "она" сузига тили бормади. Сунг бувисининг оппок сочини силаркан давом этди: - Насиб булса, бизни согиниб, хабар олгани келиб колар.
Саломат хола бу гапдан таъсирланиб, набирасининг кузларига сингиб кетгудек булиб тикиларкан, дардман охангда деди:
- Мохигул, мен сендан бир нарсани шу пайтгача сир саклагандим.
- Нимани? - суради Мохигул кизиксиниб.
- Мен онангни манзилини биламан! У охирги сафар келганида бирор зарурат пайдо булса телеграмма киласизлар деб манзилини ёзиб колдирганди.
Бу янгилик Мохигулни илкис эсанкиратиб куйди. У онасига нисбатан фикри бир оз булса-да унгланиб:
"Демак, онам бизлардан орани умуман узиб куйишни истамаган эканлар-да" хаёлга борди.
- Агар хохласанг онангнинг олдига излаб боришинг мумкин. Хархолда, кукрагингдан итармас.
Бувисининг бу гапидан Мохигулнинг юраги увишиб кетди.
- Кизикмисиз, сизни ташлаб каёкка хам кетардим. Онамга керак булса узлари келсин-да. - У шундай деркан, бувисини чалгитмок максадида мавзуни узгартирди. Кушнимиз Фарида опалар хол-ахволингизни сураб салом айтишди. Бугун сизни кургани келиб колишса керак.
Саломат хола жавобан мамнун кулимсираб куйди. Мохигул бир оздан сунг кетмокка чогланди.
- Майли, мен борай. Кечга томон келаман. Канака овкат килиб келай?
- Иштахам йук. Кечаги овкат хам шундайлигича турибди.
- Унака эмас-да. Овкатни яхши емасангиз, соглингизнинг тикланиши кийин булади.
Бир оз сухбатдан сунг Мохигул эшик томон йуналар экан, бувисининг бир саволи уни тухтади:
- Халиям мардикор бозорга чикяпсанми?
- ......
- Нега индамайсан?
Мохигул бу сафар ёлгон гапиролмани боис, талмовсираб колди. У агар ростини айтса бувисини ранжитиши мумкинлигини уйлаб эзилаётганди, бирок кариянинг хайрихохлик билан:
- Майли, боравер.... Факат узингни эхтиёт кил, - деб айтган сузи жонига оро кирди.
Мохигул кучада кушдек енгил булиб кетар экан, энди мехнат килиши учун иштиёки осмон кадар эди, чунки у бугун бувисадан килаётган ишига ок фотиха олди.
Мардикор киз бозорга етиб бориб, Барнони излади, бирок кеч колганлиги боис опахони бирон ёлланма иш билан кетиб колган чоги, куринмади. Мохигул илк бора узини бу одам гавжум масканда ёлгиз хис килди. Эртаси куни эса вактлиррк чикиб Барнони топишга карор килиб уйига кайтди.

ДАВОМИ БОР....

yubor

Bu ma'qolani do'slaringa yubor:
Скачать txt | fb2

Сообщение: (Max. 5000)

b i u s s spoiler quote url Code color bg color


Комментарии
 A WaXnUr [Off] (20.08.2019 / 09:17)
 Erouy.ru Ehtirosli romantik portal
nima deb yozaman
 A Optimist [Off] (19.08.2019 / 14:15)
 Севиш нафас олишга ўхшайди... Нафас олмай кўрчи!
Gugldan topsa bo‘ladi
 A WaXnUr [Off] (18.08.2019 / 10:39)
 Erouy.ru Ehtirosli romantik portal
davomini qadan topsa boladi
 A SaRDoR_UmRZoQoV [Off] (17.08.2019 / 11:49)
 Har bir yurakda og'riqli dard bor.
MEen ham davomini o‘qib bo‘ldim!!!
 A Optimist [Off] (15.08.2019 / 07:53)
 Севиш нафас олишга ўхшайди... Нафас олмай кўрчи!
O‘rtoq ko‘chirmachi, keling shuni davomini men ko‘chirib beray

Harna sizga ko‘mak bo‘lardi
 A Optimist [Off] (15.08.2019 / 07:50)
 Севиш нафас олишга ўхшайди... Нафас олмай кўрчи!
Yaxshi ham bu hikoyani gugldan topib o‘qib bo‘lganim

Yo‘qsa hozir davomini kutib o‘tirar edim
U A Uzbekboy17 [Off] (13.08.2019 / 22:02)
Do'st davomini tezlating
 A Alone_707 [Off] (11.08.2019 / 23:19)
 MANI SINDIRISH BANDASIGAMAS
tezlatvorin sikvordizu chöxorib
 A WaXnUr [Off] (09.08.2019 / 08:24)
 Erouy.ru Ehtirosli romantik portal
davomini tezlating
 A JAZZBOY [Off] (08.08.2019 / 23:45)
 Erouy.ru Ehtirosli romantik portal
E qachon tugedi bira to'la chqmedimi hammasi
 A Optimist [Off] (08.08.2019 / 15:52)
 Севиш нафас олишга ўхшайди... Нафас олмай кўрчи!
Muallif bo‘lsa tezlashtiradida
A A AQSh [Off] (08.08.2019 / 13:06)
Тезлаштрин бу ёгини урто муаллиф
Всего: 12
На главную
waplogСмотреть лучшее порноstats24.ru-лучший топ рейтинг мобильных сайтовadultop.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!KatStat.ru - Топ рейтинг сайтовFaptop.ruEBYTOP.RU - Топ рейтинг сайтов